این موضوع یکی از مهمترین واحدهای درسی در علوم مدیریت محسوب می شود و با توجه به جایگاه و اهمیت منابع انسانی در سازمان ضرورت فراگیری و نیز بهره مندی و استفاده از دانش و مهارت مدیریت منابع انسانی از اولویت های اساسی و مهم مدیریت در سازمان بشمار می رود .

منابع و کتاب های ارزشمندی در این حوزه منتشر شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم :

 • کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت
 • کتاب مدیریت منابع انسانی قلی پور
 • کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر
 • کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ
 • کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته عباس پور
 • کتاب مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان سیدجوادین
 • کتاب مدیریت منابع انسانی استوارت

سرعت و تحول گسترده زندگی بشر در کنار پیچیدگی های روحی و روانی نیروی انسانی در محیط‌های کسب و کار و در نتیجه بازتاب‌های مشهود و نامشهود رفتاری، منجر گردیده است تا مدیران ضمن مطالعه و بررسی رفتار فردی، گروهی و سازمانی نسبت به مدیریت آن در سطوح مختلف اقدام نمایند .بدیهی است عدم شناخت رفتاری می تواند خسارت های جبران ناپذیری را در همه حوزه های رفتاری که با انسانها سر و کار دارد را به همراه داشته باشد .

منابع و کتاب های ارزشمندی در این حوزه منتشر شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم :

 • رفتارسازمانی، استیفن پی . رابینز
 • رفتارسازمانی، دکتر آرین قلی پور
 • مديريت رفتار سازماني با رويكرد منابع انساني،امير جبلي
 • مبانی مدیریت رفتار سازمانی،دکتر علی رضائیان
چهره های ماندگار علوم مدیریت
جهره‌های ماندگار علوم مدیریت
advanced divider
کتاب‌های منتخب