در بسیاری از کشورها برای حمایت از قدرت ریسک پذیری و تجارب و مهارت‌های خاص مدیران سازمان به نیازهای پرداختی از جمله حقوق و مزایا توجه ویژه می‌شود.

در همین راستا برای اینکه عدالت در پرداخت‌ها در سازمان جاری شود متناسب با حقوق مدیران نسبت به افزایش حقوق کارکنان نیز اقدام می گردد .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  مستعمره دیگران شدن

https://monajemi.ir/?p=48977

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.