تطبیق به  معنای بررسی عوامل، به منظور مشاهده و کشف همانندی و تفاوت های میان آنهاست و مدیریت تطبیقی در سازمان ها به معنای بررسی مسائل مدیریت و کاربرد و همانندی آنها در سازمان های دولتی و غیر دولتی، بازرگانی و تولیدی و خدماتی، بلوغ سازمانی، فرهنگ سازمانی و تجارب و تخصص تیم مدیریتی، فرهنگی ملل و …. می باشد.

مطالعات تطبیقی یک راهبرد عقلایی جهت استفاده از تجارب دیگران است و می توان با هماهنگ کردن اطلاعات و برنامه های مدوّن با شرایط مالی و ملاحظات بومی سازمانی و کشوری ، برنامه های با کیفیت بهتر تنظیم کرد و از منابع انسانی ، اقتصادی و …. موجود استفاده بهینه نمود.

چرا مطالعه تطبیقی اهمیت دارد ؟

  • ما در دنیایی وابسته به هم زندگی می کنیم و در این وابستگی دولت ها و به تبع آن مدیریت دولتی کشورها نقش عمده ای ایفا می کنند. بخش خصوصی نیز تابع قوانین و مقررات دولتی بوده و رفتارهای آن با سیاستهای دولتی تنظیم می شود . بنابراین هم مدیران دولتی و هم مدیران بخش خصوصی و غیردولتی باید تفکر و نگرشی جهانی داشته باشند.
  • مطالعه فرهنگ ها یا نظام های مختلف محدودیت های فکری ناشی از محصور شدن در قالب فرهنگ ملی را دور می کند و ما را به سوی ادراکی فراتر از آن سوق می دهد.
  • تجزیه و تحلیل تطبیقی مدیریت با گسترش تعداد متغیرهای سازمانی در یک زمینه مطالعاتی به افزایش مبانی علم و آگاهی می انجامد.

علاقمندان برای بهره مندی از خلاصه کتاب مدیریت تطبیقی دکتر سید مهدی الوانی و سیمین سلطانی عربشاهی به همراه سوالات تشریحی و تستی در پایان این خلاصه به لینک زیر مراجعه نمایند :

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  کلید واژه های مبانی مدیریت و سازمان

https://monajemi.ir/?p=30403

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.