آشنایی با علوم ارتباطات به ویژه در شاخه سازمانی که با مقوله انسانی می تواند کمک شایانی به مدیران و کارکنان یک سازمان برای فراهم آوردن ساز و کار مناسب داشته باشد .

کتاب بازشناسی ارتباطات سازمانی که با رویکرد روابط انسانی توسط جناب آقای دکتر حمید رضایی فر( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی )  و خانم محبوبه منتظر عطایی تهیه و تدوین گردیده در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ با موضوعات کاربردی توسط نشر مرندیز منتشر و به حضور شما معرفی می شود .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  مدیریت تطبیقی

https://monajemi.ir/?p=13987

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.