سازگاری کارکنان با نظام ها و هنجارهای ارزشی سازمان یکی از موضوعات مهم برای کسب موفقیت سازمانی و حتی فردی  به شمار می رود و به همین دلیل افراد برای مشروعیت بخشی خود و کسب توفیقات لازم است نظام ارزشی خود را با نظام ارزشی سازمان سازگار نمایند (پیتر دراکر )

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  جذب نیروی انسانی جدید

https://monajemi.ir/?p=5226

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.