جذب نیروی انسانی در سازمانها از مهمترین موضوعاتی است که بایستی مدیران به آن توجه نمایند . البته نوع دیدگاه در شناسایی و جذب نیروی انسانی جدید میتواند تاثیراتی متفاوت در آینده و چشم انداز سازمان ایجاد نماید .

( با تشکر از جناب آقای سید مهدی سالم برای مطلب ارسالی)

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  چک لیست منابع انسانی(COPS)

https://monajemi.ir/?p=16502

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.