تحول سازمان ( Organizational Development  ) فرآیندی برنامه ریزی شده و نظام مند است که با بهره گیری از ارزشها و اصول علم رفتاری در پی اثربخشی فردی و سازمانی است . تحول سازمانی نوعی استراتژی است که برای تغییر در فرایند های انسانی و اجتماعی سازمان ها مداخله می کند .

مفهوم تحول سازمانی مستلزم آگاهی و کار و فعالیت سخت است که هدفدار بوده و از دانش های علوم رفتاری مثل روانشانسی و جامعه شناسی و انسان شناسی و رفتار سازمانی و تئوری سازمان استفاده می نماید . ماحصل این علوم ، تحول سازمانی است که برای بهبود روابط بین افراد ، سازمان و محیط و اجزای سازمانی نظیر استراتژی و ساختار و فرآیند ها ، رهنمود هایی ارایه می دهد .

همجنین ، در راستای برنامه های تحول ، مجریان تحول که به مشاوران داخلی یا خارجی و یا کارگزاران تحول شهرت دارند ، نقش بسزایی در تحقق اهداف تحول را به عهده دارند .

  • برنامه های تحول دو هدف دارند :

  1. بهبود کار افراد    Improve their work

  2. انتقال روشها و مهارت های مورد نیاز برای بهبود و تغییر مستمردرون سازمان.Transfer methods and skills required

لازم به توضیح است که بدانیم ، تحول سازمان نیز یک فرآیند است یعنی فرایندی تکراری . تکراری از این جهت که مشتمل بر فعالیت تشخیص ، انجام اقدامات ، تشخیص مجدد و انجام اقدامات است .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  دانش سازمانی

https://monajemi.ir/?p=3495

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.