فصل دوازدهم : انضباط : اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان
مدیریت منابع انسانی ، دکتر اسفندیار سعادت

گروهی انضباط را قدرتی دانسته اند که باید در سازمان وجود داشته باشد تا بتوان به وسیله آن کارکنانی را که قوانین و مقررات را زیر پا می گذارند را تنبیه نمود و گروهی دیگر انضباط را وجود جّو و شرایط خاصی در سازمان تعریف کرده‌اند که کارکنان را ملزم به رفتاری معقول و مقبول در چارچوب قوانین و مقررات سازمان در پیش بگیرند.

در تعریف فوق گروه اول انضباط را تنبیه کارکنان و گروه دوم انضباط را رفتار منظم و مرتب آنان در سازمان می‌دانند .امروزه گروه سومی نیز وجود دارند که معتقدند که انضباط ابزاری است که سرپرست از آن برای اصلاح رفتار نامطلوب استفاده می‌نماید.

برای دانلود فصل دوازدهم (مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت) با عنوان انضباط: اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان از لینک زیر استفاده نمایید :

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  خلاصه مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز

https://monajemi.ir/?p=37759

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.