در دهه‌های اخیر به دلیل اهمیت یافتن اقتصاد دانش محور، انسان ارزشمندترین سرمایه سازمان تلقی شده و به عنوان دارایی فکری و سرمایه معنوی روز به روز در سازمان‌ها در حال توسعه است.

به عبارتی دیگر با خروج منابع انسانی (انسان) از سازمان، دیگر حیاتی برای ادامه عمر سازمان را نمیتوان متصور شد و در مقال با  ورود منابع انسانی حیات به سازمان برگشته و چرخه عمر سازمانی فعال خواهد شد .

از  سویی اندیشمندانی همچون ولش، انسان‌ها را محور اصلی و سرمایه گرانب‌های سازمان‌ها می‌دانند و معتقدند که نحوه مدیریت افراد در سازمان با میزان بهره‌وری و پیامد‌های اقتصادی رابطه بسیار قوی دارد.

از سوی دیگر عده کمی همچون مولف کتاب مدیریت رفتار سازمانی جناب آقای دکتر آرین قلی پور اعتقاد دارند که اهمیت انسان در سازمان به عنوان یک ابزار مولد است و در عبور از پارادایم گاو نر تیلوری به گاو نر شیرده مایویی هیچ ارزشی به انسان در سازمان‌ها اضافه نشده است .

همانطور که پیش‌تر گفته شد کتاب مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی) توسط جناب آقای دکتر آرین قلی پور در ۴۶۴ صفحه و ۱۰ فصل تدوین و منتشر شده است که فصول خلاصه این کتاب به شرح زیر است :

  • فصل اول : کلیات
  • فصل دوم : انگیزش
  • فصل سوم : ارزش ها و نگرش‌ها
  • فصل چهارم : ادراک
  • فصل پنجم : شخصیت
  • فصل ششم : احساس
  • فصل هفتم : استرس
  • فصل هشتم : هوش
  • فصل نهم : یادگیری و تعدیل رفتارسازمانی
  • فصل دهم : کارکردهای آشکار و کژکاردهای پنهان رفتارسازمانی

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  مدیر مهربان یا اثربخش

https://monajemi.ir/?p=47573

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.