Criticism screening

در بسیاری از سازمان‌ها آستانه و سبک انتقاد تعریف نشده و حتی زمینه آموزش‌های لازم برای شنیدن انتقاد کارکنان و مدیران نیز فراهم نگردیده است و چه بسا انتقال این مهارت رفتاری می‌بایست در دوره ورود به مرحله آموزش خردسالی در مدارس از طریق آموزش منتقل می‌شد تا زمینه کاربرد آن در بزرگسالی و در حوزه‌های اجتماعی و کسب کار فراهم و نمود پیدا می‌کرد . در این میان پاسخ به انتقاد کارکنان و شنیدن انتقاد آنان و پاسخگویی مناسب می‌‌تواند هزینه‌های سازمانی از جمله خروج کارکنان موثر از سازمان را نیز کاهش دهد لذا برای توسعه رفتار سازمانی و اثربخشی سرمایه انسانی لازم است بر این امر توجه کرده و آموزش‌های لازم را در سطح مدیران و کارکنان سازمان ارایه و بازخورد آن را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم .

انتقاد در  صورتی که جنبه سازندگی داشته باشد برای پیشرفت و پیشبرد اهداف بسیار مناسب و موثر است ولی استراتژی برخی در شنیدن انتقادات تحسین برانگیز است !!!

 

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  استراتژی مذاکرات

https://monajemi.ir/?p=31894

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.