در نهاد هریک از ما سبک خاصی از مدیریت وجود دارد که باید از طریق خودشناسی آن را بیابیم. خودشناسی عمیق، صفات درونی ما مانند اعتماد به نفس، شجاعت، قدرت تصمیم گیری و عدالت را که از ستونهای اصلی مدیریت محسوب می گردند، شکوفا می سازد. شاید با تقلید از سبک مدیریت دیگران بتوان به موفقیت هایی سطحی در عرصه مدیریت دست یافت، ولی سرانجام هر تقلیدی چیزی جز شکست نمی باشد. مدیران بزرگ جهان به مراتب عالی از خودشناسی دست یافته اند و به روش خاص مدیریتی که در وجودشان نهادینه شده است عمل می نمایند.

راز اول: رقابت
راز دوم: سکون و غرور
راز سوم: بر هم خوردن تعادل
راز چهارم: تغییر قاعده بازی
راز پنجم : تغییر معادلات بیرونی
راز ششم: چیره شدن وحشت
رازهفتم: مسیر نادرست
راز هشتم: قدرت فراتر از تخصص
راز نهم: ضعف ارتباطات
راز دهم: شکستن قواعد ساختار سازمان
راز یازدهم : جا به جایی در قدرت
راز دوازدهم: تضعیف جایگاه انسان
راز سیزدهم: اتلاف زمان
راز چهاردهم: بی توجهی به روح سازمان
راز پانزدهم : باور شکست

برای دانلود مقاله پرده آخر مدیریت (رویارویی با رازهای شکست سازمان)روی لینک زیر کلیک کنید.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  فرار مغزها و مهاجرت ژنهای هوشمند

https://monajemi.ir/?p=28945

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.