نظریه سلسه مراتب نیازها که توسط آبراهام مزلو ارائه شده است یکی از معتبر ترین نظریه های ارائه شده در مورد نیاز های انسانی است.طبق این نظریه نیاز های انسانی عبارتند از :

  • نیاز های جسمی اولیه (نیاز به غذا، پوشاک، مسکن و …)
  • نیاز های ایمنی ( نیاز به ثبات و رهایی از ترس و نگرانی)
  • نیاز به احترام ( حرمت و مقام و موقعیت)
  • نیاز به خود شکوفایی

مزلو علاوه بر موارد فوق، دو نیاز و تمایل دیگر در انسان را شناسایی و مطرح کرده است :

  • نیاز به دانستن و فهمیدن(شناخت و درک پدیده ها)
  • نیاز های زیبایی شناختی(نیاز به زیبایی و نظم)

اگر نیاز های فیزیولوژیک و جسمانی به طور نسباتاً خوبی ارضاء شوند، مجموعه جدیدی از نیاز ها پدید می آیند که به طور کلی در زمره نیاز های ایمنی طبقه بندی می شوند.

به همین ترتیب با ارضاء نسبی هر سطح از نیاز های مذکور، نیاز های سطح دیگر مطرح می شوند. یعنی پس از ارضاء نیاز های جسمانی و ایمنی، نیاز به عشق و محبت و تعلق پدیدار می گردد. پس از ارضاء این نیاز ها، نیاز به عزت نفس و احترام مطرح می شود. حتی اگر همه این نیاز ها ارضاء شوند، باز هم اغلب می توان انتظار داشت که نارضایتی و بی قراری تازه ای بوجود آید. مگر آنکه فرد به انجام کاری مشغول باشد که آن کار برای شخص او مناسب است. برای مثال اگر ذوق شعری دارد باید اشعار خوب بسراید و استعدادهای خود را شکوفا سازد. این نیاز به خود شکوفایی است که به تمایل فردبه شکوفا کردن آن چه به صورت بالقوهدر خویشتن دارد و تمایل وی به تمایل تکوینی و شدن هر آنچه شایسته شدنش را دارد اشاره میکند. در این سطح بیشترین میزان تفاوت فردی، در میان افراد مشاهده می شود.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  اهمال کاری

مزلو همچنین بر این باور است که ما باید در مقابل گرایش ساده لوحانه به جداسازی نیازهای شناختی و نیازهای کنشی مقاومت کنیم. در واقع به نظر مزلو تمایل انسان به دانستن و فهمیدن نیز تمایلی کنشی محسوب می شود و در زمره نیازهای شخصیتی انگیزاننده قرار می گیرد. درباره نیازهای زیبایی شناختی در مقایسه با نیاز های دیگر، اطلاع کمتری در دست داریم برخی از افراد با دیدن زشتی ها بیمار می شوند و با قرارگرفتن در محیطی زیبا بهبود می یابند و اشتیاق نشان می دهند به طوری که اشتیاق آن ها فقط زیبایی ارضاء می کند. طبق برخی شواهد این حالت از دوران غار نشینی تا کنون ادامه داشته است. تداخل پیچیده این نیاز ها با نیاز های کنشی و شناختی، تفکیک کردن دقیق آن ها را از یکدیگر ناممکن می سازد.

https://monajemi.ir/?p=19607

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.