آرشیو مطالب

بازار سرمایه

پامپ و دامپ

پامپ و دامپ یک استراتژی در بازار است که سرمایه گذاران وظیفه شناس و با وجدان به شدت با آن مخالفند . افرادی که وقتی

ادامه مطلب »