آرشیو مطالب

مدیریت تحول

دانش سازمانی

Organizational knowledge هر سازمانی دارای دانشی است که به وسیله آن به ارائه خدمات و یا تولید محصولات می پردازد . بنابراین باید پذیرفت که

ادامه مطلب »
مدیریت تحول

هوش تجاری

دارا بودن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان (جامعه و مخاطبین، ارباب رجوع و . . . ) رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و

ادامه مطلب »