Data Loading...

The illusion of knowledge

ما معمولاً پیچیدگی‌ها را با توهم فهمیدن برای خودمان آسان می‌کنیم . ما اگر زمان بیشتری را صرف مطالعه و یادگیری در آن موضوع کنیم به زودی متوجه می‌شویم که اطلاعات‌ ما از آن موضوع کم بوده و توهم دانشِ ما در آن موضوع کمرنگ‌تر می‌شود و شاید از بین برود .

ما امروز زندگی خودمان را با توهم دانستن زیادی سپری می‌کنیم و همه مشکل زندگی ما این است که « نمی‌دانیم که خیلی نمی‌دانیم»

افزایش دانش و آگاهی از طریق مطالعه، یکی از راه های کاهش اثرات توهم دانایی است.

بزرگترین دشمن دانایی ، نادانی نیست بلکه توهم دانایی است!!!!

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  صورت و سیرت گمشده

https://monajemi.ir/?p=29362

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.