حکایت مدیریتی

لذت ترساندن

از مترسکی سوال کردم : آیا از تنها ماندن در این مزرعه بیزار نشده‌ای ؟ پاسخم داد : ترساندن دیگران برای من لذتی به یاد ماندنی است پس من از کار خود راضی هستم و هرگز از آن بیزار نمی‌شوم!

اندکی اندیشیدم و سپس گفتم : راست گفتی! من نیز چنین لذتی را تجربه کرده بودم!

گفت : تو اشتباه می کنی! زیرا کسی نمی تواند چنین لذتی را ببرد مگر آنکه درونش مانند من با کاه پر شده باشد!!!!

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  انتخاب نخست وزیر