تهران قدیم

به تصویر کشیدن گذشه برای آنان که گذشته را تجربه کرده اند یادآور لحظات تلخ و شیرین است و برای آنان که گذشته را تجربه نکرده اند جالب و در برخی موارد دور از باور است . تهران قدیم به روایت تصویر 

(با تشکر از جناب آقای دکتر محمدعلی شفیعا برای در اختیار گذاشتن تصاویر مربوطه)

03

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  جدی بگیرید!!