هدف استفاده از کود

با توجه به گستردگی حوزه کشاورزی و باغبانی و به دنبال آن تنوع و گستردگی کودهای مورد نیاز در این حوزه داشتن اندک اطلاعات خلاصه از اینکه چه کودی برای چه موردی موثر باشد شاید در تصمیم گیری مفید واقع شود  :

  • برای افزایش رشد رویشی گیاه از کود نیتروژن استفاده کنید.
  • برای افزایش رشد ریشه؛ تشکیل گل و میوه از کود فسفر استفاده کنید.
  • برای مقاومت در برابر سرمازدگی و سایر تنشها از کود پتاسیم استفاده کنید.
  • برای کمک به جذب عناصر غذایی از کود منیزیم استفاده کنید.
  • برای رشد ریشه و افزایش کیفیت محصول و سفت شدن میوه از کود کلسیم استفاده کنید.
  • برای رشد جوانه‌های گیاه، افزایش شاخه دهی و تولید پروتئین از کود گوگرد استفاده کنید.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  اختلاط پذیری سموم کشاورزی