شاخص ارزیابی عملکرد منابع انسانی

به جهت اینکه تصویر دقیق و صحیحی از وضعیت فعلی سازمان خود در حوزه منابع انسانی بدست آورید باید شاخص های اندازه گیری مناسبی طراحی و تعریف کنید.

با اندازه گیری مقادیر این شاخص ها می توانید نسبت به شرایط کنونی هدفگذاری کرده و برای تحقق اهداف پیش بینی شده، برنامه های منسجمی را طراحی کنید.

بدیهی است که با تداوم اندازه گیری و محاسبه مقادیر شاخص ها در دوره های بعدی کاملا درمی یابید که در مسیری که حرکت می کنید چقدر موفق بوده و چه مقدار به هدف های خود رسیده اید؟

بدین ترتیب شاخص های کلیدی بررسی عملکرد فرآیند مدیریت منابع انسانی شامل موارد زیر می باشد:

 • درصد اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده
 • سرانه نفر ساعت آموزش های برگزار شده
 • میانگین امتیاز رضایت پرسنل
 • سرانه پیشنهادات پرسنل
 • درصد پیشنهادات اجرا شده به کل پیشنهادات ارائه شده
 • درصد اثربخشی پیشنهادات اجرا شده
 • درصد غیبت
 • درصد تأخیر
 • درصد ترک کار
 • تعداد سوانح ایمنی
 • امتیاز نظام آراستگی ۵S کل سازمان و هر واحد
 • درصد اجرای برنامه های آموزشی

و . . .

Scroll to Top