یادش بخیر قدیما

یادش بخیر قدیما چه حس و حالی داشت ! افسوس که امروز دیگه حس و حال گذشته نیست و ما مجبوریم فقط یادی از گذشته کنیم! 

Scroll to Top