حکایت مدیریتی

کار خوبه خدا درست کنه

یه روز در کاخ سلطان محمود دو تا گدا می نشستن برای گدایی ، یکیشون خیلی چاپلوس بود، سلطان محمود یا هر کدام از بزرگان میخواستن رد بشن این شروع میکرد به تمجید و تعریف و چاپلوسی و یه سکه ای میگرفت ، اما اون یکی خیلی ساکت مینشست و هیچ چیز نمیگفت . بعد وقتی گدای چاپلوس بهش میگفت تو چرا هیچی نمیگی ، مگه خدا بهت زبون نداده  یه چیزی بگو تا سکه ای بگیری میگفت : کار خوبه خدا درست کنه سلطان محمود خر کیه !!

یه روز خبر میرسه داخل کاخ به سلطان محمود ،که سلطان این دو تا گدا رو دیدید دم درب کاخ نشستن و گدایی میکنن ؟ سلطان میگه آره دیدم یکی شون خیلی چاپلوسه و اون یکی خیلی ساکت و هیچی  نمیگه ! به سلطان میگن نه اتفاقا گدا ساکته هر وقت شما به اون یکی کمک میکنید مدام تکرار میکنه : کار خوبه خدا درست کنه سلطان محمود خر کیه !!!

سلطان محمود عصبانی میشه و میگه حالا حالیش میکنم سلطان محمود خر کی . دستور میده یه مرغی سر ببرن، کباب کنن و یکی از زمردهای با ارزش قصر رو بذارن داخلش و ببرن صله بدن به اون گدای چاپلوس تا اون یکی یاد بگیره سلطان محمود کیه !!

مرغ رو آماده میکنن و میبرن برا گدای چاپلوس ، از قضا قبل از آودن مرغ یکی از وزرا برای این گدا تکه ای بوغلموی کباب شده برده بوده و اونم خورده و سیر از غذای خورده بی خیال نشسته بوده . وقتی مرغ رو بهش میدن رو میکنه به اون یکی گدا و میگه از صبح چقدر گدایی کردی ، گدا جواب میده ۳ سکه . میگه ۳ سکه خودتو بده به من تا این مرغ رو بدم به تو . مرد فقیر میگه نه نمیخوام ، تو سیر شدی و نمیتونی این مرغ رو بخوری تا فردا هم که نمیتونی نگهش داری پس آخرش مجبور میشی بدی به کسی ، اون وقت اگه دوست داشتی بده به من .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  فرمان دادن و فرمان بردن

گدای چاپلوس میگه باشه یه سکه بده ، مرغ رو بدم به تو ، و باز جواب منفی میشنوه ، آخرش میگه باشه بابا نمیخوام سکه ای بدی ، بیا بگیر مرغ رو بخور ، مرد فقیر اولین قطعه از مرغ رو که توی دهانش میذاره زمرد رو میبینه ، سریع زمرد رو توی جیبش میذاره واز خوشحالی بلند میشه  به گدای چاپلوس میگه من میرم ، دیگه هم از فردا نمیام گدایی،  اما یادت باشه کار خوبه خدا درست کنه سلطان محمود خر کیه!!

فردا صبح سلطان محمود میاد میبینه باز این گدا دم درب نشسته ، سرش فریاد میزنه تو چرا هنوز اینجایی مگه هدیه ما برای تو بس نبود یه عمر آسوده زندگی کنی ؟ گدا جواب میده کدام هدیه ؟

سلطان محمود میگه ، همون زمرد داخل مرغ ! گدا جواب میده  من سیر بودم مرغ رو دادم به مرد فقیری که اینجا می  نشست . سلطان محمود عصبانی فریاد میزنه این مرد رو بیارین داخل کاخ روزی صد تا شلاق بهش بزنید تا صد بار در روز تکرار کنه : کار خوبه خدا درست کنه سلطان محمود خر کیه !!