پاکتهای معروف مدیرعامل

مدیرعامل قبلی یک جلسه خصوصی با مدیر عامل جدید ترتیب داد و در آن جلسه سه پاکت نامه دربسته که شماره های ۱ و ۲ و ۳ روی آنها نوشته شده بود به او داد و گفت: «هر وقت با مشکلی مواجه شدی که نمی توانستی آن را حل کنی، یکی از این پاکت ها را به ترتیب شماره باز کن.»

یک دوماه اول همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه میزان سوددهی شرکت کاهش یافت و مدیرعامل جدید بد جوری به درد سر افتاده بود و در ناامیدی کامل به یاد پاکت نامه ها افتاد و سراغ گاوصندوق رفت و نامه شماره ۱ را باز کرد . کاغذی در پاکت بود که روی آن نوشته شده بود:
همه تقصیر را به گردن مدیرعامل قبلی بینداز !!
بدین ترتیب یک نشست خبری با حضور سهامداران برگزار کرد و همه مشکلات فعلی شرکت را ناشی از سوء مدیریت مدیرعامل قبلی اعلام کرد. این نشست در رسانه ها بازتاب مثبتی داشت و باعث شد که میزان سوددهی افزایش یابد و این مشکل پشت سر گذاشته شد.
بعد از مدتی ، شرکت دوباره با مشکلات جدیدی توأم با کاهش کیفیت خدمات و همچنین نارضایتی کارکنان مواجه شد و با تجربه خوشایندی که از پاکت اول داشت، بی درنگ سراغ پاکت دوم رفت . پیغام این بود:
تغییر ساختار بده و برنامه ریزی دوباره انجام بده !!
وی به سرعت طرحی برای تغییر ساختار اجرا کرد و باعث شد که مشکلات فروکش کند و بعد از چند ماه شرکت دوباره با مشکلات زیادتری روبرو شد و این بار به دفتر خود رفت و پاکت سوم را باز کرد . پیغام این بود:

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  تغییر استراتژی

سه پاکت نامه آماده کن و وسایلت را جمع کن !!