ویژگی های شخصیتی ایده آل مدیران دولتی

ویژگی های شخصیتی ایده آل مدیران دولتی

صاحب نظران علم مدیریت در خصوص ویژگی های شخصیتی ایده آل مدیران دولتی به موارد مختلفی اشاره نموده اند و از آنجا که شخصیت یکی از عوامل مؤثر در ایجاد تفاوتهای فردی است  می توان نتیجه گرفت که این تفاوت در دیدگاه هها نیز امری طبیعی باشد .

تحقیقات نشان داده است که ، شخصیت افراد به صورت نسبی بر اثر سه عامل وراثت (۲۰ تا ۳۰ درصد) محیط ( ۵۰ تا ۶۰ درصد ) و موقیعت (۲۰ تا ۳۰ درصد ) شکل می گیرد و بنابراین سهم عوامل بیرونی در شکل گیری رفتار مشهود تر به نظر می رسد . 

در مجموع نظرات ارایه شده توسط اساتید این رشته ، ۸ ویژگی برتر به عنوان مهمترین عوامل شناسایی و به آن اشاره شده  که عبارتند از :

  • کانون کنترل درونی 

  • مثبت اندیشی ( منفی باف نباشید )

  • موفقیت طلبی ( مخاطره پذیر ، مسئولیت پذیر ، طالب دریافت بازخورد )

  • تمرکز بر مسایل اصلی به جای مسایل فرعی 

  • قاعده شکنی 

  • پرسشگری 

  • صبوری 

  • نگاه سیستمی 

هر چند ممکن است از نظر  دیگر صاحبنظران علوم مدیریت مواردی به این ویژگی ها اضافه شود اما نکات فوق در مشترکات تاکید شده در خصوص ویژگی های شخصیتی ایده آل مدیران دولتی بشمار می رود .

بهتر است بدانید که در این میان انسانها به دو دسته از نظر نوع دیدگاه به تغییرات تقسیم می شوند که شامل : 

  1. intrernal  : این دسته اعتقاد دارند که سرنوشت خود را می توانند تغییر دهند و به همین دلیل به عوامل درونی بیشتر توجه می نمایند و کانون توجه آنها درونی است .
  2. External  : تقدیر گرا و به عبارتی دیگر کسانی که خود را محکوم به سرنوشت از پیش نوشته شده می دانند و به اصطلاح نقش عوامل بیرونی را پراهمیت تر تلقی میکنند .
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  رویکردهای مدیریت منابع انسانی