ویژگی مدیران فرهنگی

کارکنان، متخصصان، برای هدایت سازمانهای فرهنگی و اجتماعی علاوه بر شناخت و یادگیری اصول و مبانی نیاز به این دارند که از افراد، فرهنگ و عناصر فرهنگی و مفاهیم اجتماعی آن شناخت داشته باشند تا بتوانند با تلفیق و ترکیب تمامی آنها با آگاهی و شناخت، توانمندی و مهارت، درایت و دور اندیشی سازمانهای کاری خود را هدایت، نظارت و سرپرستی کنند.

بدیهی است که ویژگی مدیران فرهنگی بر گرفته از فرهنگ جامعه و نیز قوانین کشوری و محلی تعیین و ابلاغ می شود و مدیران بایستی بر همین اساس به وظایف خود عمل نمایند .

ویژگی های لازم برای اداره سازمانهای فرهنگی کشور و به عبارتی ویژگی های اصلی مدیران فرهنگی در کشور بایستی شامل موارد زیر باشد :

۱) مدیر فرهنگی بایستی اهل علم و تحقیق باشد.

۲) میل به تکامل و پیشرفت داشته باشد .

۳) به آزاد اندیشی در امور فرهنگی اعتقاد داشته باشد .

۴) اعتقاد به امنیت داشته و امنیت در بُعد سازمانی را ایجاد نماید .

۵) به امنیت اجتماعی  اهمیت قایل شود .

۶) عدالت خواه بوده و نوع دوست (انسان‌گرا) باشد .

۷) اعتقاد به مشارکت مردم داشته باشد .

۸) پایبندی به فرهنگ ملی را داشته باشد .

۹) دین مدار و متدین باشد .

۱۰) وجدان کار داشته و معتقد به نظم و قانون باشد .

۱۱) آشتی ناپذیری با کفر و استکبار را دارا باشد .

۱۲) قدرت استدلال و استنتاج کافی را دارا باشد .

۱۳) جامع‌نگر و آینده نگر باشد .

۱۴) استقلال فکری و نوآوری و خلاقیت ذهنی داشته باشد .

۱۵) آشنایی کافی با نظریه ها و تئوری‌های فرهنگی را داشته و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ را بشناسد.

۱۶) دارا بودن شناخت کافی از سازو کارهای تبادل فرهنگی .

۱۷) آشنایی با تأثیر متقابل عوامل فرهنگی و غیر فرهنگی را داشته باشد .

۱۸) با روند تحولات جهانی بر فرهنگ‌ها آشنایی داشته باشد .

۱۹) ابزارهای جدید ارتباطی و فرهنگی را بشناسد .

۲۰) رعایت اخلاق اسلامی و خود شناسی را سرلوحه کار خود بداند .

۲۱) اعتماد به نفس و وجاهت اجتماعی داشته باشد .

۲۲) در انجام فرایض دینی و مسوولیت پذیری پیشگام باشد .

۲۳) صریح و صمیمی در روابط و انعطاف پذیر باشد .

۲۴) در تصمیم‌گیری بر اساس مطالعه و به دور از پیش داوری عمل نماید .

۲۵) عمل بر اساس برنامه و قاطعیت در اجرای تصمیمات مطلوب را مد نظر داشته باشد .

۲۶) اجتناب از عمل زدگی و تلاش در جهت کسب تخصص در زمینه فعالیت‌های سازمان را در اولیت قرار دهد .

Scroll to Top