برنامه ریزی استراتژیک به زبان ساده

در یک گفتار ساده، یک برنامه استراتژیک می تواند عملکرد را بهبود بخشد. اعضای یک سازمان در لابلای کارهای وظیفه ای ثابت و چالشهای روزانه سردرگم می شود و ممکن است که جهت اهداف سازمان را گم کنند و بینش خود را نسبت به آن از دست بدهند.

یک برنامه استراتژیک می تواند، نه تنها درک اعضا از اهــداف را بیشتر کند بلکه تفکر آینده گرا را برمبنای درک مشترکی از رسالت سازمان تحریک و ایجاد کند.

همکاری بین اعضای یک سازمان وقتی با مفروضات مشترکی نسبت به اهداف مشترک فعالیت کنند، بسیار موثر و اثـــربخش می شود و درنهایت اینکه، یک برنامه ریزی استراتژیک موفقیت آمیز، برنامه ای است که:

  • – به عمل ختم شود؛
  • – بینش مشترکی برمبنای ارزشها ایجاد کند؛
  • – فرایندی همگانی و مشارکتی است که کارکنان و مدیران احساس مالکیت مشترک نسبت به آن دارند؛
  • – مسئولیت در قبال جامعه را می پذیرد؛
  • – نسبت به محیط خارجی سازمان حساس بوده و بر آن تمرکز دارد؛
  • – برمبنای داده های با کیفیت بالا طرح ریزی می شود؛
  • – بخش کلیدی مدیریت اثربخش است .
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  نارضایتی کارکنان