واردات قورباغه

روزی کشور انگلستان اقدام به واردات قورباغه می کند و یک شرکت جهان سومی هم هزارعدد قورباغه به آن کشور می فرستد .

درفرودگاه نماینده شرکت انگلیسی مشاهده می کند که درب جعبه حاوی قورباغه ها باز است و از مسئول تحویل دهی می پرسد که آیا تعداد آنها درست است یا خیر ؟

مرد جهان سومی جواب می دهد که میتواند آنها را بشمارد.

مرد انگلیسی پس از شمارش واطمینان از صحیح بودن تعداد قورباغه ها ،باتعجب پرسید که چطور حتی یک قورباغه هم درطول مسیر از جعبه بیرون نپریده است .

در پاسخ می شنود : اولا هیچ کدام از قورباغه های جهان سومی حال پریدن ندارند ،ثانیا اگر احیانا قورباغه ای هم قصد پریدن داشته باشد سایر قورباغه ها او را می گیرند وبه پایین می کشند .

در کشورهای جهان سومی همیشه دو وسیله کنار هم قرار دارد یعنی اول نردبان برای بالا رفتن و دوم یک چماق برای آنکه هرکس خواست بالا برود با چماق بر سرش بکوبند تا بالا نرود .

رمز کشورهای پیشرفته در آن است که از ساخت این دو وسیله در کنار کارهای بزرگ جلوگیری می کنند .

( با تشکر از جناب آقای گل محمد باقری برای مطلب ارسالی)

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  ریسمان ذهنی