تامین مالی شهرسازی در فرانسه

در فرانسه ، تامین مالی فعالیت‌های شهرسازی از مراحل پراهمیت عملیات شهرسازی است که با همکاری بخش خصوصی و دوایر دولتی انجام می‌گیرد و منبعی برای سرمایه اولیه فعالیت‌های شهرسازی و یا صندوق دولت یا سرمایه بخش خصوصی بشمار می رود .
در حالت اول (صندوق دولت)این هزینه باید به وسیله صندوق ملی یا سرمایه ملی ، بازسازی زمین‌ها و شهرسازی پرداخت شود.

در حالت دوم(بخش خصوصی) این هزینه‌ها به وسیله افراد بخش خصوصی تامین می‌شود و  بنابر قانون شهرسازی و مسکن فرانسه، وزیر شهرسازی می‌تواند به شرکت‌های سندیکایی مالکان یا هر سازمان عمومی یا شخصی که برای نوسازی و استفاده بهتر از محله‌های شهری در نقاطی که از نظر تجهیزات و تاسیسات شهری مناسب است و فعالیت می‌کنند، اعاناتی بدهد. این اعانات صرف خرید ساختمان‌هایی می‌شود که باید تخریب شود یا صرف جلوگیری و خلع از فعالیت‌هایی می‌شود که با طرح نوسازی هماهنگ نیستند.

عوارض و مالیات، نوعی بدهی مردم به بودجه شهرداری‌ها است و در فرانسه عایدات ناشی از عوارض هر نوع عمل تفکیک و ایجاد ساختمان صرف هزینه‌های تامین زمین و پرداخت غرامت‌های تصرف زمین توسط شهرداری اخذ شود.

بناهایی که به وسیله دولت یا بخش‌ها (Departments) یا مناطق (Regions) یا موسسات عمومی غیر‌صنعتی و غیر‌بازرگانی ساخته شوند، از پرداخت عوارض معاف هستند.
به علاوه در نوسازی یا توسعه ساختمان‌ها در بخش‌هایی که جمعیت آنها بیش از ده هزار نفر باشد و در بخش‌های ناحیه پاریس که نام آنها مشخص شده است، مالیات ساختمان تعلق می‌گیرد.

 

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  سیستم مدیریت شهری مشارکتی
پیام‌ها و سوالات خود را برای ما ارسال نمایید :

لینک کوتاه مطلب

https://monajemi.ir/?p=5232