مکاتب مدیریت منابع انسانی

افرادی که با منابع انسانی سروکار دارند، می‌دانند که متخصصان منابع انسانی می‌توانند چه تاثیر بزرگی بر موفقیت یا شکست یک شرکت داشته باشند و علاوه بر آن، مهم است که متخصصان منابع انسانی بدانند تصمیماتی که توسط آنها گرفته می‌شود چه تاثیر عمیقی بر زندگی افرادی که در یک شرکت کار می‌کنند خواهد داشت.

حرفه و تخصص مدیریت منابع انسانی در سال‌های اخیر ، دچار تحولات اساسی شده است و توقعات از متخصصان منابع انسانی در حال تغییر است که این موضوع باعث شده که مدیران منابع انسانی، نیاز به ایجاد قابلیت‌های جدید برای پیشبرد این تغییرات داشته باشند.

از اوایل قرن بیستم، علم نوین منابع انسانی پیشرفت بسیاری داشته و مشخص شده است که این علم قابل یادگرفتن، آموزش دادن و آزمایش کردن می‌باشد .

لیکن سیر کلی تکاملی این بخش در جهان رقابتی از وظایف اداری به مدیریت پرسنل، از مدیریت پرسنل به مدیریت منابع انسانی، از مدیریت منابع انسانی به مدیریت استراتژیک منابع انسانی ترقی پیدا کرده است و در آخرین علم نوین نیز مباحث سرمایه انسانی مطرح گردیده است . در زیر سیر مراحل تکوینی مدیریت منابع انسانی را ملاحظه می فرمایید :

  1. نیروی انسانی به عنوان هزینه در فرهنگ قدیم و دولتی (تشکیل فرایند امور اداری Admin)

  2. نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه در فرهنگ خصوصی قدیم (مدیریت پرسنل PM)

  3. نیروی انسانی به عنوان یک قابلیت رقابتی در فرهنگ رقابتی جدید (مدیریت منابع انسانی HRM)

  4. نیروی انسانی به عنوان منابع استراتژیک برای شرکت (مدیریت استراتژیک منابع انسانی SHRM)

  5. نیروی انسانی به عنوان سرمایه انسانی (Human Capital)

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  فرایند برنامه‌ریزی نیروی انسانی