مشت بسته میمون !!

شکار میمون زنده بخاطر چابکی و سرعت عمل این جانور بسیار مشکل است . یکی از روشه های شکار میمون در آفریقا این است که شکارچی به محل اقامت میمون ها می رود و بدون توجه به آنها در سوراخ کوچکی در یک سنگ بزرگ مقداری خوراکی می ریزد و دور می شود.

میمون های گرسنه و کنجکاو دستشان را به درون سوراخ می برند و خوراکی ها را در مشت خود می ریزند اما دهانه سوراخ کوچکتر از آن است که مشت میمون از آن خارج شود . میمون وحشت زده می شود و تقلا می کند تا خسته شود اما هرگز مشت بسته خود را باز نمی کند تا رها شود.! و با این شگرد میمونها در دام شکارچیان اسیر می شوند !!

ذهن انسان هم گاه مانند مشت بسته میمون است ، تقلا می کند و بی تاب می شود و روی یک مسئله قفل می شود در حالی که چاره در رها کردن و آزادی از قید و بندهای ذهن است .

Scroll to Top