مراحل طراحی فرایند تغییر فرهنگ سازمانی

سازمانها برای بقا ، مجبور به تطابق با تغییرات محیط هستند و برای این کار نیاز به تطابق با محیط برای زنده ماندن دارند . تئوری تکاملی داروین که به تکامل همه گونه ها اشاره می نماید شامل سازمانهای تجاری نیز می شود. طبق گفته داروین، لازم نیست که قوی یا بیشتر باهوش باشیم، بلکه آنانی که می توانند خود را با محیط وفق دهند زنده می مانند.

اخیرا سازمانها و شرکتهای بسیاری برای ایجاد تغییرات مهم  اقدامات و تلاش هایی را آغاز کرده اند و این امر در دنیای حاضر که تغییرات ناگهانی به صورت قاعده درآمده است امری اجتناب ناپذیر بوده و لزوم بکارگیری نیروهای متنوع برای تغییر فرهنگ ساختار سازمانی وسواس گونه را الزامی میکند.
بدیهی بنظر میرسد که تصمیم گیری تغییرات اساسی سازمانی به طور متناوب در پاسخ به نیاز تطبیق با نیروهای فوق العاده خارجی و داخلی انجام می شود که شامل، تغییرات سریع فناوری و ابداعات و رقابت تهاجمی، تغییرات اساسی در صنایع و بازار، مقررات زدایی، تغییر نیروی کار و پیچیدگی ساختارهای سازمانی، ادغام شرکت ها، مالکیت ها و انتظارات روزافزون مشتریان می شود . به علاوه، جهانی شدن باعث ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی و گشایش بازارهای جدید رقابتی، ایجاد فرصت ها و تهدیدها نیز شده است.
تغییرات در حدود و دامنه هر سازمان متفاوت و طیفی از اصلاح تدریجی تا تغییر شکل عمده را دارا می باشد اما درعمل ، تغییرات تدریجی در سازمانهــا و در وضع موجود سیستم ها ایجاد می گردد . به عبارتی دیگر تغییر شکل ناگهانی نیاز به تغییرات بنیانی دارد تا بتوان فرهنگ سازمانی را با واقعیات استراتژی جدید انطباق داد.
باید پذیرفت که تغییر در ساختار نسبتاً ساده و دست یافتنی است، اما تغییر در فرهنگ مشکل و پیچیده تر است.
بنابراین برای اینکه بتوانیم تغییراتی در فرهنگ سازمانی خود ایجاد نماییم می بایست ابتدا نسبت به ترسیم مراحل طراحی فرایند تغییر فرهنگ سازمانی را در دستور کار خود قرار دهیم که در زیر این فرایند به صورت گام به گام و مرحله به مرحله آمده است :
  1. توافق درباره فرهنگ سازمانی کنونی( موجود).

  2. توافق درباره فرهنگ سازمانی مطلوب آینده.

  3. تعیین اینکه تحول به چه معناست و به چه معنا نیست؟

  4. تعیین حکایاتی که تغییر را تقویت می کند .

  5. تنظیم دستور کار استراتژیک.

  6. شناسایی پیروزی های کوچک.

  7. مشخص کردن شیوه های رهبری .

  8. تعیین شاخص ها ، مقیاس ها و حدود پیشرفت منظور روشن نبودن مسئولیت ها.

  9. تعیین استراتژی ارتباطات.

هر چند ممکن است این فرایندها مورد توافق همگان نباشد ولی می تواند الگویی برای طراحی و اجرای اولیه و دریافت باخورد بر اساس گامهای تعریف شده به عنوان یکی از طرح های موفق در تغییر فرهنگ سازمانی محسوب گردد .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  ویژگی های ششگانه مدیران پوپولیست سازمان

(برگرفته شده از کتاب معماری فرهنگی سازمانی ، پرفسور کمرون و پرفسور کوئین و ترجمه دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی)

پیام‌ها و سوالات خود را برای ما ارسال نمایید :

لینک کوتاه مطلب

https://monajemi.ir/?p=20162