مراحل سه‌گانه روش تحقیق

گاستون باشلار، مراحل روش علمی را به این شرح خلاصه می‌کند: غلبه بر پیش‌داوریها ، ساختن از راه تعقل و مقایسه با واقعیات.

او معتقد بود روش علمی را می‌توان چونان فرایندی در سه پرده نمایشنامه که ترتیب آنها باید مراعات گردد شرح داد و آن را سلسله مراتب پرده‌های معرفت‌شناختی نامید. این سه پرده عبارتند از گسستن، ساختن و مقایسه کردن(یا تجربه).

  • گسستن: پرده اول روش علمی گسستن ازسوابق ذهنی و پیش‌داوری‌ها است.

  • ساختن: مرحله قبل عملی نخواهد شد مگر بر مبنای ساختن پیش‌فرض‌هایی که به نظر محقق امکان دارد منطق پدیده مورد بررسی را تبیین کند. در پرتو این چارچوب نظری است که محقق می‌تواند روش کار، عملیات اجرایی و نتایج احتمالی تحقیق را پیش‌بینی کند.

  • مقایسه: یک قضیه را نمی‌توان علمی دانست مگر وقتی که بتوان درستی یا نادرستی آن را با تجربه آزمود، این وارسی وقایع، مقایسه با تجربه گفته می‌شود و پرده سوم از فرایند روش علمی است.

( برگرفته از روش تحقیق در مدیریت ،تألیف دکتر غلامرضا خاکی)

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  چگونگی رفتار در معابر عمومی