مدیریت تجربه

تجربه در تعریف حاکى از آن است که تنها آن دسته از تغییرات رفتار را مى‌توان یادگیرى نامید که محصول تجربه، یعنى تأثیر متقابل فرد و محیط در یکدیگر، باشد. اگر تجربه را تعامل میان فرد و محیط، یعنى تأثیرپذیرى فرد از محیط و تأثیر گذارى فرد در محیط به دنبال یک سلسله فعل و انفعالات بدانیم، یادگیرى را حاصل تلاش، حرکت، فعالیت و مشارکت شخص یادگیرنده خواهیم دانست.

مدیریت تجربه  Management experience  با هدف افزایش یادگیری سازمانی و توسعه دانش کارکنان ایجاد شده است و در واقع فرایند بازیابی، مستندسازی، استفاده مجدد و اصلاح و تعدیل تجارب سازمانی را به عهده دارد. 

استفاده مجدد از تجارب سیستماتیک، کارکنان را در انجام فعالیت‌های روزانه و کوتاه کردن زمان حل مسائل یاری می‌دهد و رفته رفته یادگیری فعال و عملی در سازمان را جایگزین تجارب پراکنده و حل موردی مسائل متعدد می‌کند. 

بنابراین می‌توان تجربه را به منزله دانش یا مهارتی دانست که از تمرین و ممارست در یک فعالیت یا انجام کاری در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی حاصل می‌شود. بنابراین انتقال تجربه مدیران در بهبود فعالیت‌های سازمان تأثیر مستقیم دارد و خود مایه ایجاد دانش در سازمان خواهد شد.

 •  انتظار می رود با اجرای سیستم مدیریت تجربه نتایج زیر برای  سازمان فراهم گردد :
  ۱. توسعه یادگیری سازمانی
  ۲. کاهش زمان حل مسئله
  ۳. کاهش ریسک تصمیم‌گیری و کاهش هزینه از دست رفته به واسطه زمان از دست رفته
  ۴. پرورش روش‌های حل مسئله و تصمیمات مدیریتی
  ۵. استفاده از شیوه تفکر خلاق در مسئله‌یابی و حل مسئله
  ۶. افزایش توان عملیاتی و حمایتی سیستم پشتیبانی تصمیم DSS
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  مهارتهای سرپرستی