نقش مدیران فرهنگی در توسعه

مدیران فرهنگی به افرادی که از نظر مسائل فرهنگی آگاه و به دنبال راه کار های اصول مدیریت در پست های مدیریتی شاغل هستند و در ارتباط مستقیم با سطوح عالی ، سطوح میانی برا ی فعالیت های برنامه ریزی و اجرا با استفاده از بودجه و به کار گیری نیروی انسانی آگاه به هنر فکر می کنند و تلاش خو را به کار می برند اطلاق می شود .

در این میان برخورداری مدیر از از نظام فکری منسجم و متعالی از دیگر خصوصیات های حوزه ذهنیات او محسوب می گردد و بدون پیروی از نظام فکری معین و برخورداری از چارچوب فکری مشخص ، نمی توان به انسجام فکری و رفتاری مدیران مطمئن بود .

بر این اساس ذهن و فکر مدیر بایستی از نظام یا مدل خاصی تبعیت نماید تا حاصل اندیشه های او یکپارچگی و امتداد منطقی بر خوردار باشد .

بدین ترتیب نظام فکری مدیران در موارد زیر بسیار حائز اهمیت می باشد :

۱ . ژرف نگری ( عمیقبینی امور )

۲ . عرضه افکار و همفکری و مشورت

  • اما ویژگی های عمومی مدیران فرهنگی بشرح زیر دسته بندی می شوند :

۱ . تخصص ۲ . تعهد ۳ . تجربه ۴ . روابط قوی   ۵ . خلاق   ۶ . مشارکت پذیر ۷ . انگیزه

از طرفی مدیران فرهنگی در توسعه فرهنگی نقش بسزایی دارند که از آن جمله می توان به نقش های زیر اشاره کرد :

  1. سیاست گذاری فرهنگی : سیاست گذاری و تعیین استراتژی از نظر فرهنگی ( یعنی باید ها و نباید ها برای هدایت و نظارت جامعه )
  2. برنامه ریزی فرهنگی : به معنای بیان علمی نیازها و تعیین اقدامات برای رفع آنها و مشخص شدن مراحل انجام کار در حوزه فرهنگ.
  3. آموزش فرهنگی : بالا بردن سطح آگاهی و نگرش مخاطب در حوزه فرهنگ و تمام مهارت هایی که باید شهروندان بیاموزند از طریف اموختن مهارت ها.
  4. اطلاع رسانی و تبلیغ فرهنگی :الف ) با منابع و مسایل   دینی منافات نداشته باشد .ب) از قلم یا زبان افراد متخصص و قابل اعتماد پخش و نشر شود.
  5. حقوق فرهنگی : تمام حقوق و مسائل مورد نیاز یک شهروند جهت تثبیت اوضاع فرهنگی.
  6. بودجه یا اقتصاد فرهنگی : سرمایه گذاری در حوزه اداره مراکز فرهنگی.
  7. پژوهش فرهنگی : به معانی تولید مفاهیم و اصطلاحات جدید پژوهش مهمترین بخش توسعه فرهنگی است .
Scroll to Top