حکایت مدیریتی

قد و قواره مدیریتی

موشی افسار شتری را گرفت و به راه افتاد. شتر به دلیل طبع آرامی که دارد با وی همراه شد ولی در باطن منتظر فرصتی بود تا خطای موش را به وی گوش زد کند.

 این دو به راه ادامه دادند تا به کنار رودخانه ای رسیدند. موش از حرکت باز ایستاد و شتر از او پرسید که: «چرا ایستاده ای تو رهبر و پیشاهنگ من هستی؟»

موش گفت: « این رودخانه خیلی عمیق است.»

شتر پایش را در آب نهاد و رو به موش گفت: «عمق این آب فقط تا زانوست.»

موش گفت: « میان زانوی من و تو فرق بسیار است.»

شتر پاسخ داد: « تو نیز از این پس رهبری موشانی چون خود را بر عهده گیر.»

چون پیمبر نیستی پس رو براه        تا رسی از چاه روزی سوی جاه

تو رعیت باش گر سلطان نیی         خود مران چون مرد کشتی بان نیی

غرور به خود راه نده، ابتدا پیروی کن، شاگردی کن، مرید باش، گوش کن تا زبانت باز شود آن گاه زبان گشا و آن هم نخست به صورت پرسش و فروتنانه و در همه حال معنی و باطن موضوع و مطلب را بنگر تا به معرفت حقیقی برسی.

قابل توجه مدیرانی که قرار است انتخاب کنند یا انتخاب شوند.

( با تشکر از جناب آقای مهدی اسعدی برای مطلب ارسالی)

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  درختان بی ریشه !!
پیام‌ها و سوالات خود را برای ما ارسال نمایید :

لینک کوتاه مطلب

https://monajemi.ir/?p=9750