قدم بر پله ها

پله ها برای بالا رفتن و پایین آمدن می باشد و در زندگی نیز مفهوم ویژه ایی دارند . امروز بر کدام پله قدم گذاشتید؟

Scroll to Top