عوامل اتلاف منابع از نظر شرکت تویوتا

نظریه نظام تولید به هنگام برای اولین بار در شرکت TOYOTA مطرح گردید. کارشناسان این شرکت در مطالعاتی که به منظور بهبود روش ها و سیستم ها انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که در فعالیت ها و عملیات شرکت هفت عامل وجود دارد که منشا و عامل اتلاف منابع سازمان هستند که عبارتند از: 

  1. اتلاف حاصل از تولید اضافی

  2. اتلاف حاصل از طولانی بودن زمان انتظار( مشتری، ماشین، مواد و کارگر)

  3. اتلاف حاصل از حمل و نقل

  4. اتلاف حاصل از فرآیند تولید

  5. اتلاف حاصل از ذخیره و انبار غیر ضروری مواد

  6. اتلاف حاصل از حرکت اضافی

  7. اتلاف حاصل از تولید کالای معیوب

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  سیستم‌ تصمیم‌گیری