سیستم‌های اطلاعات مدیریت

در سازمانهای امروزی و به طور معمول پنج نوع سیستم اطلاعاتی مهم وجود دارد که مدیران و کارکنان سازمانها از آن استفاده می نمایند که عبارتند از :

  • سیستم های پردازش تراکنش : (Transaction Processing Systems (TPS

سطح عملیاتی کارکنان یک سازمان را پشتیبانی می کنند . مانند،سیستم انبار و یا پرداخت حقوق و دستمزد .

  • سیستم های اتوماسیون اداری  : (Office Automation Systems (OAS

سطح پشتیبانی از کارکنان برای ایجاد داده در حین انجام کار است . مانند ، سیستم اتوماسیون اداری (بدون قلم و کاغذ)

  • سیستم های اطلاعات مدیریت  : (Management Information Systems (MIS

پردازش کننده داده های داخلی یک سازمان که از سیستم های پردازش وتراکنش حاصل می گردد .مانند سیستم های هوشمند تولید

  • سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری : (Dicission Support Systems (DSS

سیستم هایی که به مدیران امکان می دهد تا تصمیمات پیچیده و غیرمتعارف اتخاذ نمایند که عمدتا از سیستم های شبیه ساز و تحلیل حساسیت استفاده می کنند .مانند ، انتخاب میزان محصولی با توجه به آمارها و نمودارهای داخلی و خارجی که باید تولید شود .

  • سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد اجرایی  : (Excutive Information Systems (EIS

سیستمی که نیاز افراد رده بالای سازمانی برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک را تامین می نماید .مانند ، سیستم اطلاعات وضعیت رقبا و بازار و اقتصاد کشوری

(برگرفته از کتاب مبانی فن آوری اطلاعات جناب آقای دکتر احمدی )

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  ویژگی و اجزاء تئوری‌ها