سه کار مهم مدیران !!!

بیشتر مدیران در سازمان های امروزی به‌ ندرت می‌توانند آنچه که برای یک روز کاریِ خود برنامه‌ریزی کرده‌اند را بتوانند به طور کامل انجام دهند. آنها بیشتر زمان خود را به حل مسائل پیش‌بینی نشده و اطمینان از اینکه کارها به خوبی انجام می‌شود، اختصاص می‌دهند.

با این وجود سه کار اساسی و حیاتی وجود دارد که هر مدیری باید روزانه انجام دهند. این سه کارِ مهم عبارتنداز :

  1. اعتمادسازی

  2. تیم‌سازی

  3. شبکه‌سازی

این سه کار، به مثابه کارهای مجزا و جدایِ از هم نیستند که بتوان آنها را در یک لیست قرار داد بلکه مدیران می‌توانند این سه کار را به روش‌های مختلف و یا از طریق محول کردن کارها به افراد شرکت، ارزیابی عملکرد آنها و راهنمایی اعضای تیم انجام دهند.

مدیران باید با پرسیدن سؤال، ارائه پیشنهادها و توجه کردن به کارکنان، به اعتمادسازی در میان اعضای شرکت خود بپردازند.

مدیران وقتی از مسائل و انتقادها برای یادآوریِ ارزش‌ها و اهداف تیمی استفاده می‌کنند، در واقع مشغول تیم‌سازی هستند. همچنین تشریح تصمیم‌هایی متخذه برای اعضای تیم، اهمیت آنها را برای اعضای تیم مشخص می‌کند و به نوعی به تیم‌سازی و ایجاد انسجام تیمی کمک می‌کند.

یکی دیگر از کارهای اساسی هر مدیر، شبکه‌سازی است. مدیران با ایجاد یکپارچگی میان فعالیت‌های روزمره و مشارکت دادن سایر مدیران و رهبرانِ شرکت در انجام آنها ، ایجاد ارتباطات اثربخش با گروه‌های خارج از شرکت، و تشویق سایر اعضای تیم به انجام همین کارها، به شبکه‌سازی و توسعه شبکه حرفه‌ای خود می‌پردازند.

بنابراین، اعتمادسازی، تیم‌سازی و شبکه‌سازی سه کار مهمی است که مدیران عصرِ حاضر باید برای تحکیم موفقیت خود در سازمان میبایست انجام دهند.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  مدیرانی در سطح جهانی