سخت ترین کار دنیا

سخت ترین کار دنیا آزاد کردن اسیرانی است که زنجیرهای خود را می پرستند و در جامعه ایی که خرد حاکم نیست،خردمندی دقیقا معادل دردمندی است!!!

Scroll to Top