سازمان های بوفالویی و غازی

جین بلاسکو از میان شرکت های موفق جهان با مدیران ۲۴ شرکت که در یک دوره ده ساله حدود ۲۰ درصد سود سهام عاید سهام داران خود کرده بودند و در امور دیگر نیز موفقیت چشم گیری داشتند، مصاحبه ای انجام داد و در گفتگو با مدیران که در صنایع مخنلف مدیریت می کردند دو نوع سازمان و تشکیلات را مشخص کرد .

او سازمان را به دو دسته تقسیم می کند : سازمان های بوفالویی و سازمان های غازی .

ویژگی بوفالو ها :

 • آن ها به یک رهبر وفادار و پایبند و همه پیرو و تابع او هستند.
 • آن ها درست همان کاری را می کنند که به آن ها دستور داده شده است.
 • آن ها هرگز سوال نمی کنند و فقط پیروی می کنند.
 • بوفالو ها منتظر دستور می شوند و تا دستور نرسد هیچ کاری نمی کنند.
 • هیچ کس جای دیگری را پر نمی کند و جلو نمی افتد و مسئولیت نمی پذیرد.

ویژگی غازها:

 • هر غاز به هنگام پرواز دسته جمعی، احساس مسئولیت می کند.
 • هر غاز پیروی محض نمی کند و وضع را می سنجد و تصمیم می گیرد.
 • هر غاز مسیر پرواز گروه را می داند.
 • هر غاز، زمان جلوتر بودن، در نوک پرواز بودن و هدایت گروه را خود انتخاب می کند.
 • همه غاز ها تمایل به پذیرش مسئولیت و جلودار بودن و رهبری دارند.
 • غازها در طول پرواز مراقب یکدیگر هستند.

بررسی های وی ثابت کرده است که اگر غازها مسیری را گروهی بپیمایند، ۷۰ درصد بیشتر از آن مسافتی را که انفرادی می توانند طی کنند، را می پیمایند.بلاسکو می گوید وقتی از مطالعه نظام همکاری و زندگی و پرواز گروهی و مشارکتی غازها آگاه شدم، راز کامیابی این نظام را کشف کردم . به داخل شرکت خود برگشتم و به همه همکارانم دستور پرواز دادم و از آن ها خواستم که امروز غازهایی باشند که هم خود از پروازشان لذت می برند و هم من، سازمان کمال یافته تر و آسوده تری را اداره کنم .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  سکون زدگی

آری من به آن ها اختیار و آزادی پرواز دادم و گفتم بوفالوهای من، پرواز کنید . غافل از اینکه بوفالو ها نمی توانند پرواز کنند.به خود گفتم بلاسکو، سازمان تو یک سازمان بوفالویی است، مگر تو این گونه نخواستی که همکارانی مطیع و فرمانبردار و بی چون و چرا داشته باشی. پس اگر غیر از این می خواهی خود تو اول باید تغییر کنی و در اینجا بود که آن حقیقت تلخ سوم در گوش من زمزمه کرد که :

من باید تغییر کنم. من باید بوفالو ها را تبدیل به غاز کنم و طبیعت آن ها را تغییر دهم و با آموزش و پرورش، رشد، ایجاد انگیزه، روحیه، اختیار، مسئولیت و اعتماد و … به سمت غازی شدن حرکت کنم . هر چند باید بپذیریم که پرواز بوفالو ها حقیقت تلخی است که همه روزه در اغلب سازمان ها با آن ها برخورد می کنیم .