سازمان‌ها و مراکز فرهنگی

ساختار فرهنگی به کلیه تشکیلات رسمی، دولتی، عمومی و بخش خصوصی که به طور رسمی و به استناد قانون، اهداف و وظایف یا اساسنامه خود به برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی، نظارت، تنظیم، اداره و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی جامعه می‌پردازند و ممکن است در تولید، توزیع محصولات و خدمات فرهنگی هم فعال باشند .

در ابن میان  برنامه‌ریزی فرهنگی نیز تلاش آگاهانه، سنجیده و سازمان یافته دولت برای ایجاد تغییر در وضع موجود و دستیابی به اهداف مطلوب در حوزه امور فرهنگی بشمار می رود که می بایست با سیاست گذاری فرهنگی منطبق بوده تا نتایج قابل قبولی را شاهد باشیم .

اما سیاست گذاری فرهنگی نیز عبارت است از مجموعه‌ای از اهداف، مبانی، اصول، اولویت‌ها و خط‌مشی اجرایی که بایستی منطبق با فرهنگ هر جامعه و مفاد قانون اساسی کشور باشد که در محدوده فرهنگ و عناصر اجتماعی و سیاسی آن آمده است.

سطح‌بندی کلان سازمانهای فرهنگی  :

۱- سطح فرهنگ گروه :هنجارهایی که در تعاملات اعضای یک گروه مرسوم می شود و فرهنگ آن گروه را شکل می دهد.

۲- سطح فرهنگ سازمان: عقاید و باورهای سازمان‌ها را به هم پیوند می‌دهد و به عبارتی دیگر سیستمی از ادراک و استنباط مشترک اعضاء نسبت به سازمان خود که چون بستری پیوسته اجزا سازمان را بهم چسبانده و موجب تمایز دو سازمان از هم می‌شود.

۳- سطح فرهنگ تخصصی: مجموعه ای از حرفه ها و مشاغل مانند فرهنگ بخش اقتصادی یا پزشکی

۴- سطح فرهنگ عمومی یا عامه: پیاده‌روی خانوادگی

۵- سطح فرهنگ ملی: به حوزه درون مرزهای جغرافیایی یک کشور مربوط می شود مانند فرهنگ شهادت‌طلبی

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  استراتژی بخش خصوصی و عمومی

۶- سطح فرهنگ جهانی یا بین المللی : شامل موضوعاتی است که فراتر مرزهای داخلی و جغرافیایی یک کشور را شامل شود .

سازماندهی فعالیت‌ها در سازمان‌های فرهنگی عبارتند از :

۱- فعالیت‌های عمودی: متناسب با وظایف و اهداف سازمان تعریف و تخصیص داده می‌شود. (رسالت سازمان)

۲- فعالیت‌های افقی: همه مراجع و مراکز فرهنگی دولتی و غیردولتی و مجریانی که مخاطب سیاست فرهنگی هستند. سازمان‌ها از جنبه افقی متولی سیاست‌های فرهنگی و هدایت‌کننده و حامی آن هستند.

۳- فعالیت نظارتی: ناظرانی که مراقب هستند امور فرهنگی منطبق با سیاست‌گذاری فرهنگی اجرا شود که این امر مستلزم آشنایی با مجموعه قوانین و فنون فرهنگی است.

اندیشمندان برای سیاست‌های کلی فرهنگی ۴ اصل را متصور شده اند که عبارتند از :

۱- فرهنگ برای همه

۲- توجه به میراث فرهنگی

۳- شناساندن فرهنگ ایران به جهانیان

۴- فراهم آوردن امکانات برای ابداع و نوآوری

مبانی سیاست فرهنگی در سازمانها :

۱- برنامه‌های فرهنگی باید با اقتصاد و شرایط اجتماعی کشور هماهنگ باشد.

۲- هماهنگی سیاست علمی و آموزشی کشور با سیاست فرهنگی کشور ضروری است.

۳- خصوصیات نهادهای اجتماعی مانند خانواده، کارخانه، روستا و شهر در برنامه‌های فرهنگی لحاظ شود.

۴- نیازهای فرهنگی باید به طور دقیق با روش های علمی مطالعه شود و تقاضاهای فرهنگی با توجه به نیازهای واقعی برآورده شود.

۵- در برنامه‌های فرهنگی به اصول و آداب زندگی جمعی توجه و از طریق اشاعه فرهنگی راه و رسم زندگی آنچنان که متناسب با مقتضیات زمان می‌باشد آموخته شود.

۶- در برنامه‌های فرهنگی باید عوامل مؤثر در رشد شخصیت مورد توجه قرار گیرد.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  قدرت و رهبری سازمانی

۷- در اجرای سیاست فرهنگی باید به سرمایه‌گذاری خصوصی مشارکت و همکاری انجمن‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی اهمیت خاصی داده شود.

۸- برای برنامه‌های فرهنگی برنامه‌ریزی کوتاه مدت، بلند مدت تدوین و در طول زمان امکانات مادی و انسانی به منطقی‌ترین وجه با احتیاجات فرهنگی کشور تطبیق داده شود.