چگونگی رفتار در معابر عمومی

چگونگی رعایت رفتار در معابر عمومی یکی از موضوعات مهم رفتاری به خصوص در شهرهای بزرگ می باشد و به ویژه وقتی افراد در خارج از اقلیم خود و در تعاملات متفاوت اجتماعی هستند. در زیر برخی از شاخص های لازم در جهت رفتار در معابر عمومی ارایه می شود :

۱)     در معابر عمومی باید متین و آرام راه رفت و رفتار ما توأم با ادب و نزاکت باشد.

۲)     همواره باید از سمت راست حرکت کرد.

۳)    اگر به هنگام راه رفتن برای کسی مزاحمت فراهم کردید حتماً می بایست عذرخواهی نمود.

۴) در مقابل خدمتی که به ما ارائه می شود حتماً باید سپاسگزاری نمود.

 ۵) به رهگذران نباید به حالت خیره نگاه کرد و با انگشت نباید به افراد یا اشیاء اشاره کرد.

۶)   به هنگام حرکت در معابر نباید به پشت سر بر گشت و به حالت خیره به افراد نگاه نمود.

 ۷)   از انداختن آب دهان و زباله در معابر می بایست خودداری نمود.

 ۸)   در محیط عمومی در صورت امکان باید از کشیدن سیگار خودداری کرد.

۹)   به هنگام رانندگی می بایست مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمود.

۱۰)   در روزهای بارانی می بایست به آهستگی رانندگی کرد باید مراقب رهگذران بود.

۱۱) در صف اتوبوس، مترو، بانک و پستخانه می بایست نوبت را رعایت کرد، و در محیط های خارجی بسرعت باید خود را با مقررات مربوطه در محل هماهنگ نمود.

۱۲)  در سفر، باید لباس مناسب سفر پوشید.

 ۱۳) در سفر با قطار و یا اتوبوس های بین شهری بدون ضرورت نباید پنجره را باز و بسته نمود

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  زیارت عاشورا

۱۴)   در کشورهای خارجی قوانین و مقررات محل را باید رعایت نمود.

۱۵)  در سفرهای خارجی از اماکن ممنوعه نباید عکسبرداری نمود و به تابلوهای عکسبرداری ممنوع باید توجه کرد.

۱۶)   در مسافرت های خارجی بر اساس نحوه رفتار ما نسبت به کشور ما قضاوت می کنند.

۱۷) جهل به قانون هیچ گاه رفع کننده مسؤولیت نیست.