رشد حقوق کارکنان

رشد و افزایش برخی از مولفه ها در معیشت و زندگی خانواده ها  متوازن نیست و بعضی وقت ها آنقدر قد و قواره آنها با یکدیگر نامتناسب است که با چشم بدون تجهیزات هم این تفاوت فاحش را می توان  مشاهده نمود.

Scroll to Top