توانمندسازی

مراحل توانمندسازی منابع انسانی

صاحب‌نظران مدیریت تحول و بهسازی سازمان، متغیر جدیدی با عنوان توانمندسازی کارکنان را به عنوان عامل اثرگذار در بهبود عملکرد و بهسازی منابع انسانی معرفی کرده اند. برای توانمندسازی نیروی انسانی مراحلی وجود دارد که عبارتند از :۱- مرحله تسلط : یک مدیر ، هنگامی می تواند افرادی را که در حیطه نظارت وی هستند ، توانمند سازد که خودش بر آن نیروها اشراف کامل داشته باشد . در این مرحله مدیر به دلیل اقتداری که دارد ، تصمیم می گیرد و کارکنان تصمیم‌های او را به مرحله اجرا در می آورد، تا از این راه به تواناییهای آنان افزوده شود .

۲- مرحله مشورت : هدف این مرحله، این است که افراد یاد بگیرند .در این مرحله ، مدیر با کارکنان مشورت می‌کند و حتی در مواردی که می داند کارکنان اشتباه می کنند با آنها موافقت می‌کند تا در عمل با مشکلات برخورد کنند .

۳- مرحله مشارکت : در این مرحله، تصمیم‌ها به‌طور مشترک گرفته می‌شوند .

۴- مرحله تفویض اختیار : در این مرحلـه به افراد اختیار داده می شود که تصمیم بگیرند .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  مدیریت حقوق و دستمزد