خلاقیت و سکون در سازمان

خلاقیت عامل پویایی و تحول در سازمان ها به شمار می رود و عنصری پراهیمت برای تحرک و افزایش کارایی محسوب می گردد و علیرغم هزینه های گزاف و متنوع در سازمان ها برای افزایش خلاقیت متاسفانه تاکنون موضوع خلاقیت در سازمان ها نهادینه نشده است و در برخی از موارد این عامل موجب پیدایش سکون و توقف و فلات زدگی افراد در سازمان می شود .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  مدیریت در محدودیت