خصوصیات نظام اداری جهان سوم

کشورهای جهان سوم تقریبا 48 درصد جمعیت جهان و 51 درصد مساحت کره زمین را به خود اختصاص داده اند و از جهاتی شبیه یکدیگر هستند .

مطالعاتی که به طور نمونه برروی 5 کشور از جمله مصر ، هند ، نیجریه ، برمه و اندونزی انجام شده است مشخص نمود که این کشورها از مشخصه های مشترک در نظام اداری برخوردار بوده که به شرح زیر تحت عنوان ویژگی های 9 گانه نظام اداری جهان سوم از آنها یاد می شود  :

  • تقلیدی بودن ساختار سازمانی و مدیریت
  • بازدهی کم و غیرموثر نظام اداری
  • جایگزینی هدف های فردی به جای اهداف عمومی
  • نظام ناشایستگی در مدیریت نیروی انسانی
  • فساد اداری
  • فرهنگ سخن گویی به جای عمل
  • مهارگسیختگی بروکراسی در نظام اداری
  • تشکل های غیررسمی در سازمانها
  • روحیه تقدیر گرایی
Scroll to Top