تیم و گروه

بسیاری از افراد تصور می کند که تیم و گروه  یکی است در صورتی که از نظر صاحبنظران علوم مدیریتی این دو واژه با یکدیگر تفاوتهای دارند . پس ابتدا به تعاریف واژه ایی گروه و تیم می پردازیم و سپس تفاوتهای آنها را بر خواهیم شمرد :

 • تعریف گروه: مجموعه ای از آدم ها هستند که در کنار یکدیگر و در یک صفت مشترک می باشند و ممکن است هدف خاصی را دنبال کنند.
 • تعریف تیم: مجموعه ای از افراد که کنار همدیگر جمع شده اند و حتما هدف خاصی را دنبال می کنند.

تفاوت های تیم و گروه:

 • √ افراد در تیم به دنبال حل مساله می باشند در حالی که در گروه ، اشتراک گذاری اطلاعات هدف دنبال خواهد شد.
 • √ ویژگی ها و مهارت های تیم مکمل یکدیگرند در حالی که در گروه مشابه هم می باشد.
 • √ در تیم هم افزایی یا سینرژی وجود دارد ولی در گروه خیر.
 • √ در تیم نقصان پذیری وجود ندارد ولی در گروه هست.
 • √ اندازه تیم بین ۷ تا ۹ نفر باشد چرا که تصمیم گیری سخت خواهد شد و بهتر است اندازه تیم فرد باشد اما اندازه گروه محدودیت ندارد.
 • √ در تیم اثربخشی بالاست اما در گروه کارایی مورد نظر است.
 • √ کیفیت در یک تیم بالاتر از گروه می باشد.
 • √ گروه رهبر دارد ولی در مقابل تیم رهبر ندارد و فقط هماهنگ کننده وجود دارد.
 • √ هزینه ها در تیم برعکس گروه بالاتر است.
 • √ سرعت تصمیم گیری در گروه بالاتر است چرا که رهبر وجود دارد.
 • √ در یک تیم افراد باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند.
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  پنج تیم ضروری سازمان