تقاطع غیر همسطح

در بسیاری از کشورهای جهان برای بهبود عبور و مرور شهری به ایجاد تقاطع چند سطحی یا تقاطع غیر همسطح اقدام می نمایند و در این مسیر اجرای به موقع پروژه ها و نیز تحقق حداکثری رضایت برای رانندگان از یک طرف و نیز استحکام و امنیت و دسترسی آسان و روان برای رانندگان وسایل نقلیه می تواند موجبات آسایش و روان بودن ترافیک را  در ترافیک رو به توسعه شهرها فراهم نماید .

تصاویر برخی از تقاطع ها در جهان و همچنین تقاطع چندسطح خوبی که اخیرا در شهر مشهد(تصویر اول) اجرا شده است را ملاحظه می کنید :

5

3

4

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  تمیزترین کشورها