تفکرات شما استراتژیک است؟

اگر شما ویژگی های زیر را دارا هستید، یک (متفکر استراتژیک)  محسوب می شوید :

  • کنجکاوی :  علاقه مندی به دانستن آنچه که در جریان است .

  • انطباق پذیری : توانایی در انطباق دادن نگرش ها و تغییر عقاید، وقتی که اخبار و اطلاعات جدید، چنین چیزی را الزام می کند .

  • تمرکز بر آینده :  توجه دائم بر اینکه محیطی که سازمان یا تیم شما در آن فعالیت می کند ، طی ماه ها و سالهای های آتی چه تغییراتی خواهد کرد. همچنین نگاه داشتن یک چشم بر فرصت هایی که ممکن است در آینده ایجاد شود و تهدیدهایی که ممکن است رخ دهد .

  • نگرش مثبت : چالش ها را فرصت دیدن و اعتقاد به اینکه موفقیت امکان پذیر است .

  • ذهن باز : خوش آمد گفتن به ایده های نویی که از طرف ناظران  مطرح می شود . هم چنین نداشتن منش دفاعی نسبت به انتقادها .

  • بهسازی خود : تلاش دائم برای گسترش دانش و تجربه به گونه ای که ارتباط ها و الگوهای به ظاهر غیر مرتبط آشکار شود .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  علل بروز بی تفاوتی کارکنان