برند (Brand)

برند ترکیبی از ویژگی های ملموس و ناملوس است که بوسیله نام و علامت تجاری بصورت سمبلیک نشان داده می شود و اگر بدرستی مدیریت شود موجب ایجاد ارزش و نیز تاثیر گذاری شرکت بر مشتریان می شود.

ارزش از دیدگاه های مختلف دارای معانی متفاوتی است و از دیدگاه بازاریابی یا دیدگاه مشتری، ارزش به معنای تعهد شرکت به تحقق تجربیات مشتریان است . به این معنا که اگر مشتری انتظار دارد کالا یا خدمتی را با مشخصات خاصی دریافت کند ، ارائه محصول مطابق با انتظارات مشتری ، بیانگر ارزش از دیدگاه وی می باشد.

ارزش از دیدگاه سازمان ها به معنای اطمینان از کسب درآمد و سود در آینده است و از دیدگاه حقوقی یا قانونی این بخش از دارایی های شركت قابل جداسازی از کل دارایی های شرکت و قیمت گذاری جداگانه است.(قوانین بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا)

ارزش برند برای شرکتها از طریق وفاداری و ایجاد ترجیحات خرید برای مشتریان شکل می گیرد . یعنی برندهای قوی می توانند مشتریان وفادار داشته باشند و در ترجیحات خرید مشتریان قرار گیرند.

برندها موجب ساده سازی فرایند تصمیم گیری برای مشتریان می شوند بدین معنا که برندهای قوی نشانگر کیفیت متمایز محصول نسبت به رقبا ی خود هستند .  

Scroll to Top